Thursday, December 25, 2014

.

به فرض که از پس خودم براومدم،با ژنهای اجداد غمگینم چه کنم؟ 

1 comment:

حوازاد said...

من هم توی فکر بچه ی آدم هستم... فرضا که از پس خودت برامدی... با ژنهای غمگینت که یادگار میمانند در کله ی او چه خواهد کرد؟