Saturday, August 8, 2009

لعنت به هرچی سایت یک ریشتر چل ریشتر

نشسته باشی پشت مانیتور آرام؛ چشمت بخورد به لینک خبری، دست ببری کشو را باز کنی یک اسمس بفرستی، کلمات کلیدی آن خبر را گوگل کنی، بلند شوی از پشت میز، از پنجره پیاده رو را ببینی که دیوانه ی پلاس توی پیاده رو درختی را تکان تکان تکان می دهد؛ پله ها را بروی پایین توی پیاده رو سیگاری روشن کنی. پله ها را برگردی بالا، شماره ای بگیری آنقدر زنگ بخورد که پیغام no answering بیاید روی صفحه، از پنجره دوباره دیوانه راببینی نشسته باشد پای همان درختی که تکان تکان تکانش داده بود بنشینی پشت میز با خودکار صفحه های الکی را خط خطی کنی، دست ببری از کشو گوشی را برداری چشمت بیفتد به پاکتی پستی با آدرسی نوشته شده روی آن اشکت سرازیر شود.

No comments: