Tuesday, August 11, 2009

بیست و دو مرثیه در تیرماه

از شمس لنگرودی پیشتر دو مجموعه شعر "ملاح خیابان ها" و "باغبان جهنم" را خوانده بودم که مجموعه های خوبی بودند و لحظات خوبی داشتند. شعر های اخیرش را که با صدای خودش شنیدم به دلایلی فرامتنی که به شعور این آدم بیشتر مربوط است تا شعرش ارادتم به او بیشتر شد.

بیست و دو مرثیه در تیر ماه را با صدای شاعر از اینجا دانلود کنید

ضمنا با ایده ی خوب یکی از شعر های ایشان ازین به بعد نمی گویم خیابان کارگر میگویمم خیابان ندا

No comments: