Monday, August 17, 2009

درونیات

The Persistence of Memory(Salvador Dali, 1931)

دیروز رفتم پیش روانپزشک.پرسید: چند وقته درست و حسابی نخوابیدی؟گفتم از روز انتخابات.بعد از کلی سین جیم و بحث سیاسی، لبخند زد و گفت: افسرده شدی.از همون قرصایی که خودمم میخورم برات مینویسم.چشمکی زد.لبخند زدم.

No comments: